PTC

                                                        

 PARANTS TEACHERS COUNCIL(PTC)
 
 

 

·              Mr.Mahesh Pandey                                      Chairman
               Principal JNV Churu                                      

 

 
 

 

·              15 Representative (Parent)                            Members

 

 
 

 

·              Five Teachers                                              Members

 

 
·              Mrs. Suchita Gupta                                      Secretary 
 
               Vice Principal J.N.V. Churu                                                                                                                 
 
 
List of members
 
 

S.No.

Name

Name of ward/Designation

 01

 Mr.Sushil Kumar

Prashant Sharma

 02

 Mr. Ravindra Singh

AbhiRaj Singh

 03

 Mrs. Meera Devi

Sunita Suthar

 04

 Mr. Shivdutt Pareek

Hemkaran Pareek

 05

 Mrs.Saraswati Maru

 Ipsa Ajmeriya

 06

 Mr.Indraj Mahla 

 Anup singh

 07

 Mr.Rajendra Singh 

 Virendra Barhath

 08

 Mr. Mohar Singh

 Naveen Meel

 09

 Mr.Ram Kumar Saran

 Mangi lal Saran

 10

 Mr.Mahendra Singh

 Vijay Pal Singh

 11

 Mrs. Sanjana

 Monika

 12

 Mrs.Manoj Kanwar 

 Varsha Rathore

 13

 Mr. PhoolaRam Meel

 Rampratap Meel

 14

 Mr. LunaRam Poonia

 Vijesh Poonia

 15

 Mrs.Manju Devi

 Ankita

 16

 Mr.Ramesh Kumar

 Jitendra Singh

 17

 Mr. Dhanpat Singh

 P.G.T. Hindi

 18

 Mrs.Sheba Zaidi

 P.G.T Geography

 19

 Mrs.Kusum Gupta

 P.G.T. Chemistry

 20

 Dr. Suresh Prajapati

 Art Teacher

 21

 Mrs.Hemlata Arya

 T.G.T. Social Science

 22

 Mrs. Ekta

 P.E.T.(Female)